Pro zájemce o rozbor

Informace o službách v oblasti psychologie písma

Grafologie je v České republice živnost volná, což na jedné straně umožňuje volný rozvoj oboru, ale na druhé straně přináší zákazníkům zvýšené riziko neodborně provedeného rozboru. Je tedy vždy na příjemci grafologického posudku, aby si ověřil, zda je erudice zvoleného grafologa dostatečná. Mohou vám k tomu posloužit praktické rady, jak poznat dobrého grafologa.

Komu může být grafologický rozbor užitečný?

Personalistika

Grafologie se využívá při náboru a rozmisťování pracovních sil v personalistice. Zkušený grafolog vždy nabízí své služby „na míru“ podle potřeb zadavatele rozboru. Dohodne se zadavatelem (firmou či úřadem), jaká část osobnostního profilu uchazeče je podstatná pro výběr nejvhodnějších kandidátů na určitou pozici a jaké jsou požadavky na osobnostní kvality pisatele (předpokládané vlastnosti). Obecně platí, že v rámci personalistických rozborů se vždy sdělují jen ty vlastnosti, které bezprostředně souvisí s výkonem povolání (nikoliv tedy informace intimní povahy). Účelem grafologického rozboru je najít ty stránky osobnosti, které mohou být pro určité povolání výhodou a poukázat i na možná rizika spojená s opačnými rysy, které mohou optimální pracovní proces narušovat. Kvalifikovaný grafolog je schopen podat poměrně přesný, výstižný, plastický, strukturovaný a co nejsrozumitelnější psychologický profil pisatele. Sleduje nejen zájmy zadavatele rozboru, ale i pisatele. Jeho výklad osobnosti je nestranný a hodnotově neutrální – jde o psychologické vystižení dominantních a stálých rysů osobnosti, nikoliv o kritiku pisatele v kontextu převládajících a společností oceňovaných vlastností.

Osobní poradenství

Grafologický rozbor má za cíl zprostředkovat pisateli hlubší sebepoznání. Nejdůležitějšími postoji, které grafolog vůči klientovi zaujímá, jsou empatické porozumění, akceptující a nehodnotící přístup; dalšími kvalitami jeho vztahu k pisateli jsou otevřenost a respekt vůči nejrůznějším aspektům prožívání. Spolu s autentičností grafologa, jenž se nestylizuje do role poradce jako nezpochybnitelné, neomylné a nadřazené autority, pak v optimálním případě grafologický rozbor inicializuje proces sebepřijetí, vhled do povahy vztahových problémů, popř. obtíží v osobní i pracovní seberealizaci.

Grafologický poradce pak může být jakýmsi „grafologickým koučem“, který vytváří s klientem vztah otevřeného a pravdivého spojenectví. Vstřícně přátelskou formou pomáhá pisateli porozumět souvislostem mezi způsobem adaptace na vnější podmínky a problémy, které ten který adaptační mechanismus přináší. Věnuje se pak konkrétním a praktickým oblastem jako jsou např. ekonomie sil, převažující směrování energetického potenciálu, způsoby a možnosti vyváženější distribuce sil, pracovně-výkonové charakteristiky, kvality vůle a myšlení, odolnost a zatížitelnost.

Jinou oblastí mohou být temperamentové a emoční charakteristiky, jejich vliv na výkon, myšlení, vztahy nebo také povaha motivace, směrování ambicí a osobních cílů. Rovněž lze velmi účinně popsat sociální vlastnosti, zachytit podstatu vztahových bariér či obranných postojů či příčiny vztahových nedorozumění, postoje vůči druhým.

Ústředním tématem bývá sebepojetí – obraz, který o sobě v průběhu vývoje vytváříme, tedy jak vnímáme sami sebe, v jakých oblastech spatřujeme důležité životní hodnoty, nakolik máme příležitost být sami sebou nebo jsme nuceni se identifikovat s vynucenou sociální rolí.

Má-li grafolog zároveň psychoterapeutické vzdělání, může pak být klientovi i déledobějším průvodcem, který díky písmu svému klientovi hluboce rozumí a je schopen jej pozitivně přijímat. Díky psychoterapii pak lze dosáhnout skutečných a trvalých osobnostních změn, proměnit krizové situace či chronickou nespokojenost na příležitost k osobnímu růstu.

Další oblasti využití

Méně obvyklými, ale přesto poměrně praktickými oblastmi využití grafologie, jsou reklama a design, kde je možné na základě porozumění výrazu v písemném či výtvarném díle, navrhnout změny (loga, vzhledu výrobků, grafických materiálů), které pak mohou přinést požadovaný účinek.

Další využití je možné v kriminalistice, kde grafologie může nabídnout věrohodný psychologický profil pisatele v kontextu kriminalistického šetření.

Ceny a lhůty

Máte-li zájem o provedení grafologického rozboru, můžete na naší e-mailové adrese požádat o aktuální a podrobné informace. ČGK zprostředkuje kontakt a předá žádosti o rozbor svým kvalifikovaným grafologům. Ti svou odbornou způsobilost prokázali složením závěrečných zkoušek z grafologie a psychologie a každé 4 roky procházejí odbornou atestací. Žádosti předáváme tak, aby klient na rozbor čekal co nejkratší dobu, event. předáme vyžádanému (klientem vybranému) grafologovi. Honorář za rozbor si stanovuje každý grafolog sám, je dán rozsahem, povahou a účelem provedené práce, popř. dalšími individuálními podmínkami. Cenu i předpokládanou lhůtu vyhotovení rozboru sdělí před sjednáním zakázky. Obvykle se ceny pohybují:

  • od 3.000,- do 6.000,- Kč za personalistický rozbor – cena závisí na lhůtě vyhotovení, množství a četnosti zakázek a na event. dalších doprovodných službách
  • od 2.000,- do 4.000,- Kč za grafologický rozbor v oblasti osobního poradenství – cena se odvíjí rovněž od formy zakázky – písemná zpráva (časově náročnější) či poradenský rozhovor (cenově více dostupný) atp. a také je možné ji ve výjimečných případech přizpůsobit osobní situaci pisatele.