ČGK ke Comenia Scriptu

Výzva České grafologické komory

Návrh Radany Lencové na nové školní písmo (jakkoli podle našeho názoru nevyhovující a problematický – konkrétně viz Tvar č. 6/2010) chápeme jako signál, že konečně nadešel čas stávající školní písmovou předlohu upravit. Ta, která se doposud ve školách používá, vznikla opakovaným deformováním kvalitní předlohy z roku 1932. K deformacím (zúžení) začalo docházet v padesátých letech a průběžně pokračovalo až do devadesátých letech dvacátého století; výsledek v některých prvcích skutečně odráží spíše úzkostnou, přehnaně regulovanou emocionalitu, sebepotlačování a tužší, podvázané myšlení člověka totalitní mašinérie. Ta je doufejme již minulostí a tak pokládáme za nesmyslné u dalších a dalších generací tyto „kvality“ písmovým vzorem podporovat.

Česká grafologická komora se rozhodla vyvolat co nejširší veřejnou debatu k tomuto problému – přizvat k diskuzi jak odborníky (především pedagogy, grafology, psychology a výtvarníky), tak i laiky, a  vytvořit pro tuto debatu speciální prostor na internetu (jakmile bude technicky připravena, objeví se na našich webových stránkách). Výsledkem by měl být promyšlený a konsensuální návrh školní předlohy, která bude vycházet z české tradice, ale také bude čerpat z nejnovějších poznatků psychologie písma.

Školní předloha nás a naše děti modeluje. Modelujme společnou rukou i my ji – dřív, než to za nás potichu zařídí naše lhostejnost, pasivita a neochota domýšlet věci do důsledků!

Za Českou grafologickou komoru
PhDr. Jan Jeřábek, předseda
Světlana Francová, tajemnice

 

Písmo Comenia Script z hlediska psychologie výrazu

Stručný grafologický pohled na možnosti použití písma Comenia Script jako školní předlohy ke stažení.

 

Příspěvky v časopisu Tvar

S laskavým svolením šéfredaktora časopisu Tvar uvádíme články a diskusní příspěvky, které byly na téma „Comenia Script jako alternativní školní předloha“ v tomto periodiku otištěny.

 

Nový výzkum dětského rukopisu zaměřený na srovnání psaní kurzívou a skriptem

Výzkum koncipoval a provedl na začátku školního roku 2012/2013 PhDr. Jan Jeřábek ve spolupráci se ZŠ Londýnská. Výzkum byl zaměřen na zvládnutí schopností potřebných k psaní různými psacími vzory, konkrétně kurzívou, verzálkami a skriptem. Účastnilo se ho 25 žáků třídy 3C.

Výzkum ukázal, že více než 80% žáků, tj. 21 z 25 přítomných, kteří se naučili psát kurzívou čili spojitým, psacím písmem, je bez další přípravy schopno psát již na konci 2. třídy také skriptem tj. nespojitým psacím vzorem, kterým se psát neučili. Ostatní žáci by pak pravděpodobně byli schopni tímto typem písma psát po časově krátkém zaškolení.

Důvodem je, že psaní skriptem je z hlediska grafomotoriky jednodušší než psaní kurzívou. Zjištěné výsledky jsou natolik kvalitativně významné, že podobné lze předpokládat i u dalších žáků, učících se psát srovnatelnou metodikou. To ostatně ukáže další výzkum.

vyzkum-origUkázka písma žáka, který se učil psát pouze kurzívou, tj. spojitým, psacím písmem.

Z výzkumu dále vyplývá, že děti, které se naučily psát kurzívou, rozvinuly ve srovnání s dětmi, které umí psát pouze skriptem více své grafomotorické a s nimi související schopnosti. Tyto děti jsou obecně z hlediska utváření vlastního rukopisu svobodnější, protože umí kombinovat více psacích vzorů. To může mít také důležitý vliv na utváření jejich osobnosti. Tyto děti mohou používat své písmo sociálně flexibilněji, tj. mohou ho využít např. ke komunikaci s cizincem, který umí psát pouze skriptem, ale i k rychlým soukromým zápiskům, ke kterým je skript méně vhodný.

Skutečnou podstatou volby psacího vzoru tedy pro rodiče není, zda jejich dítě bude psát kurzívou či skriptem, ale nakolik bude rozvíjet své grafomotorické a s nimi související schopnosti.

PhDr. Jan Jeřábek
Předseda České grafologické komory

Ministerstvo školství o nové školní písmové předloze

V souvislosti s oznámením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o tom, že se od letošního září začne nová školní písmová předloha Radany Lencové Comenia Script zkoušet v tzv. pilotním projektu na dětech z prvních tříd osmdesáti (později bylo toto číslo upraveno na čtyřicet) základních škol, položil časopis Tvar mluvčímu MŠMT Tomáši Bouškovi sedm otázek – ve snaze zjistit, co přimělo ministerstvo takovýto experiment povolit a jak je celá věc odborně zajištěna. Dokument dáváme k dispozici co nejširší veřejnosti.
Lubor Kasal, šéfredaktor Tvaru

Nová školní písmová předloha Comenia Script – pilotní projekt

Odpovědi tiskového mluvčího MŠMT ČR Tomáše Boušky na otázky položené redakcí literárního časopisu Tvar (30. dubna 2010)

Na základě jakých podkladů (dokumentů, posudků, písemných doporučení atd.) rozhodlo ministerstvo školství o schválení pilotního projektu?

MŠMT v současné době připravuje podklady pro pilotní ověřování.

Jsou tyto podklady někde zveřejněny, resp. můžeme se s jejich obsahem seznámit?

Veškeré dostupné podklady k psacímu písmu Comenia Script jsou zveřejněny na webu autorky písma (www.lencova.eu).

Prošel návrh na pilotní projekt nějakou oponenturou? Pokud ano, lze se s jejím obsahem seznámit?

V současné době připravuje MŠMT kompletní materiál, ve kterém bude uvedena forma a postup pilotáže včetně stanovených kriterií, které budou školy, přihlášené do realizace pilotního ověřování, plnit.

Autorka návrhu v médiích publikovala informaci, že Comenia Script byl vytvořen na podkladě jejího výzkumu. Má MŠMT tento výzkum k dispozici, a pokud ano, lze se s ním seznámit?

Autorka psací písmo CS pouze ověřovala na několika školách v procesu tvorby písma, což nebyl kvantifikovaný výzkum. Zde došlo k mylné interpretaci.

Kolik základních škol se pilotního projektu účastní? (Dříve autorka Comenia Scriptu v médiích uváděla 80 škol, nyní 40.) Jaká byla kritéria pro výběr škol, které se pilotního projektu budou účastnit?

Původní záměr 80 pilotních škol byl v souvislosti s omezeným možnostmi rozpočtu na rok 2010 redukován na počet 40 škol. MŠMT v současné době připravuje seminář pro školy, které budou písmo ověřovat. Tento seminář vyhlásíme v květnu.

Proč se o pilotním projektu a o nové školní písmové předloze nedají nalézt žádné informace na webových stránkách MŠMT?

Zatím je vše v procesu příprav. Stručné informace pro zájemce o pilotní ověřování budou zveřejněny příští týden.

Jak bude probíhat hodnocení pilotního projektu? Která kritéria se budou sledovat a jakým způsobem? Jak bude zajištěna nezávislost hodnocení?

Průběh ověřování a kriteria hodnocení se taktéž připravují. Po schválení budou včas zveřejněny.