Často kladené otázky – FAQ

Otázka: Mohu si po absolvování základního 2-letého studia u ČGK zažádat o živnostenský list a grafologií se živit?
Odpověď: Podle platné legislativy je grafologie živnost volná. K jejímu provozování tedy nepotřebujete dokládat svou odbornou způsobilost.

Otázka: K čemu je mi tedy absolvování Individuálního studijního programu a závěrečné zkoušky u ČGK?
Odpověď: Grafologie patří mezi obory, kde se v praxi vyskytuje nabídka mnoha služeb, které mají ovšem zcela odlišnou odbornou úroveň. Při testování validity grafologie se ukázalo, že není možné testovat grafologii jako takovou (poněvadž ta zahrnuje mnoho různých přístupů a metod), ale vždy jen práci konkrétního grafologa, který používá určitý postup při rozboru. Metoda, kterou vyučuje ČGK, jako jediná obstála v testu MF Dnes. To, že se za úroveň práce svých absolventů – držitelů titulu a diplomu grafolog ČGK – zaručujeme, zvýhodňuje jejich pozici na trhu práce.

Otázka: Mohu si u Vás objednat ukázkovou hodinu výuky zdarma?
Odpověď: Nikoliv, takovou praxi nepovažujeme za vhodnou. ČGK si jako jedno z mála (ne-li jediné) vzdělávacích zařízení své studenty skutečně vybírá (viz též Vstupní testy). Jedním z důvodů je, že považujeme za podstatné zajistit pro studenty při výuce vhodné a bezpečné prostředí, které by návštěvy z venku pochopitelně narušovaly.

Otázka: Mohu v případě potřeby studium u ČGK přerušit a opět na něj navázat?
Odpověď: Ano, studium je možné z osobních, rodinných, studijních či pracovních důvodů přerušit. Doporučovaná délka přerušení je jeden rok (z důvodů zachování kontinuity studia). Pokud přerušíte studium na dva roky či více, je nutno znovu absolvovat vstupní testy (bezplatně) a studentům doporučujeme zopakování naposledy absolvovaného semestru (za poloviční cenu).

Otázka: Jsem vaším stávajícím studentem a z důvodů změny bydliště se již nemohu účastnit výuky ve skupině, kde jsem začal studovat. Je možný přestup do jiné studijní skupiny (a třeba i v jiném městě)?
Odpověď: Ano, je to možné. Přestup však doporučujeme vždy po ukončení semestru – z důvodu návaznosti výuky (zejména pokud se jedná o změnu formy výuky – např. ze standardní na intenzivní či naopak). Možnost přestupu je též často využívána v situaci, kdy pracovní či jiné okolnosti neumožňují pravidelnou docházku. Pak je možné přestoupit do Integrované formy výuky, kde studenti absolvují výuku jednoho semestru ve 4-denním bloku a poté navázat v dalších semestrech na výuku v původní skupině.

Otázka: Jaké jsou u ČGK platební podmínky?
Odpověď: Školné je splatné po jednotlivých semestrech s termínem do 1. výukového dne. Každý semestr je navíc možné platit formou zálohy a doplatku, což na počátku studia skýtá možnost rozvážit si, zda vám studium vyhovuje a odpovídá vašim představám, bez nutnosti úhrady celého semestru.

Otázka: Je studium u ČGK akreditované? Některé společnosti akreditaci nabízejí a jiné nikoliv.
Odpověď: Nikoliv, za současné legislativní situace, nám toto připadá bezpředmětné. Dříve bylo možno zažádat o pověření Ministerstva školství a mládeže ČR k vydávání dokladů o tzv. rekvalifikaci pro zájemce s ukončeným středoškolským vzděláním. Ale praxe ukázala, že ani v případě takto „akreditovaného“ studia nezaručovalo pověření MŠMT, že daná vyučovaná metoda je kvalitní. Dnes už od této možnosti MŠMT ustoupilo a uděluje pověření pouze pro úzkou specializaci – tj. pouze v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Otázka: Je akreditované studium kvalitnější?
Odpověď: Z výše uvedeného vyplývá, že akreditace jako taková je velmi široký pojem, něco jiného je např. akreditace vysokoškolských studijních programů, něco jiného akreditace k udělování dokladů o vzdělání v rámci rekvalifikace. Vzhledem k tomu, že při rozhodování o udělení pověření nepřibírá MŠMT odborníky z oblasti grafologie, kteří by posoudili různou validitu používaných metod, lze konstatovat, že samotná akreditace nevypovídá o kvalitě vyučované metody. Samotné udělení „akreditace“ tedy nezajistí kvalitu studia, je to pouhá informace o tom, zda je ten který kurz formálně zařazen do systému vzdělávání, který respektuje MŠMT.

Otázka: Jak se tedy bránit neseriózním nabídkám?
Odpověď: Bohužel je běžnou praxí, že některé grafologické společnosti inzerují a nabízejí „akreditované studium“, ale již blíže neupřesní, koho a čeho se akreditace konkrétně týká – tzn. že se týká např. jen pedagogů. Proto je třeba si tyto informace předem ověřit a ujistit se, zda zaštítění „akreditací“ není pouhým důsledkem neujasněné koncepce a metodiky výuky či kompenzací nejistoty používaného postupu při rozboru.

Otázka: Jak si nejlépe vybrat vzdělávací instituci?
Odpověď: Doporučujeme sledovat následující kritéria:

  1. zjistěte si, jakou metodu daná společnost vyučuje – zda byla metoda publikována v odborné publikaci, zda publikace disponuje odbornými lektorskými posudky – např. z oblasti psychologie. Také je vhodné se ubezpečit, zda vyučující nepublikují v bulvárních časopisech či nevydávají brakovou literaturu, která nabízí v nejlepším případě pouze v jiném pořadí sestavené znaky, které se používaly v grafologickém dávnověku
  2. zjistěte, jak dlouho vzdělávací zařízení svůj vzdělávací program nabízí
  3. posuďte délku praxe vyučujících a odborné zaměření lektorského kolektivu
  4. posuďte rozsah a délku studia
  5. posuďte variabilitu nabízených typů studia a četnost studijních míst – kde všude v ČR se vyučuje
  6. posuďte samostatnou publikační činnost (vlastní učebnice a jiné tiskové materiály)

Otázka: Jaký je rozdíl mezi písmoznalectvím a grafologií?
Odpověď: Písmoznalectví je forenzní (soudní) obor a zabývá se zjištováním pravosti písemného materiálu (většinou podpisu). Grafologie se většinou profiluje jako pomáhající profese (i když využití v jiných oblastech je též možné) a zabývá se psychologickým portrétem osobnosti pisatele rukopisu. Využívá se tedy především v oblasti osobního, partnerského, pedagogicko-psychologického poradenství, ale i v oblasti personalistiky – výběru a rozmístění pracovních sil.

Otázka: Zabývá se Česká grafologická komora písmoznalectvím?
Odpověď: Nikoliv. Potřebujete-li posoudit pravost podpisu, obraťte se na krajský soud, který má k dispozici seznam písmoznalců. Seznamy znalců lze též najít na webových stránkách ministerstva spravedlnosti.