Etický kodex

1. Vzdělání grafologa

Grafolog by měl mít především základní psychologické vzdělání a znát principy psychologie výrazu. Minimálně stejně podstatná je pro jeho praxi rozvinutá emoční inteligence, která se projevuje především znalostí vlastních emocí a pocitů, schopností vcítit se do výrazu dalších lidí a vnímavostí k jejich emočním projevům. Spíše než vysoká škola rozvíjí tyto kvality terapeutický výcvik a ještě podstatněji způsob komunikace v osobních vztazích. Podobně konstatoval jeden z významných psychologů 20. stol. Carl Rogers, že je třeba více času věnovat výběru terapeutů (tj. kvalitě jejich osobnostních postojů) a ne pouze jejich výcviku.

2. Doklad o vzdělání

Grafolog by měl na požádání klienta předložit dokument o svém vzdělání. Organizace, která tento doklad vydala, se tak do jisté míry zaručuje za kvalitu jeho práce. V ČGK/IAPG existuje vícestupňová vzdělávací koncepce: základní 2-letá teoreticko – odborná část (absolvent obdrží Osvědčení o účasti), poté následuje Individuální studijní program (práce pod supervizí), následují závěrečné zkoušky z grafologie a psychologie – po jejich úspěšném zvládnutí získává absolvent doklad o plné kvalifikaci v oboru – „Diplom grafolog ČGK“ (s omezenou časovou platností) a je mu propůjčeno kulaté číslované razítko. Odborná způsobilost diplomovaného grafologa je přezkušována atestací 1x za 4 roky.

3. Souhlas pisatele

Pro provedení rozboru by měl grafolog vyžadovat souhlas pisatele (tj. nejen zadavatele). Toto pravidlo lze porušit pouze ve výjimečných případech, které vyžadují řešení v zájmu klienta.

4. Ochrana informací

Grafolog by měl respektovat a chránit osobní a intimní informace týkající se pisatele a jeho soukromého života. S tím také souvisí vhodné užití filtru informací s ohledem na cíl rozboru či diskrétnost ve styku s dalšími osobami (např. partnerem pisatele, jeho zaměstnavatelem, novináři) apod.

5. Odmítnutí zakázky

Grafolog má právo odmítnout zakázku, a to především z důvodů absence souhlasu pisatele s rozborem, v případě zakázky, která přesahuje jeho odbornou kompetenci, v případě nedostatečného množství kvalitního písemného materiálu či z dalších osobních důvodů.

6. Ochrana klienta

Grafolog by měl pracovat především s těmi rukopisy, které dokáže akceptovat a vcítit se do nich. Tyto postoje, podobně jako uvědomování si procesu rozboru, vytvářejí základní atmosféru jeho práce. Bez jejich přítomnosti může snadno dojít k poškození klienta (v případě pochybností o kvalitě grafologického posudku vypracovaného absolventem studia ČGK/IAPG se klient může obrátit na disciplinární komisi ČGK). Profesionální (honorované) zakázky nabízí a realizuje grafolog pouze s plnou kvalifikací v oboru, tedy po úspěšném složení závěrečných zkoušek.

7. Supervize

Grafolog by měl svoji práci pravidelně konzultovat s dalšími zkušenými kolegy. To mimo jiné snižuje riziko zvýšeného subjektivismu v jeho práci, pomáhá profesnímu rozvoji a vede k ochraně klienta.