Individuální konzultace

Osobní

Absolventi si termín sjednávají s jednotlivými lektory e-mailem, konají se buď v rámci výukových dní v ZŠ Korunovační v Praze anebo v individuálně sjednaném termínu

Cena: 450,-Kč / 60 min. konzultace, platí se v hotovosti na místě

E-mailové

Ë-mailovou konzultací se rozumí: absolvent vyhotoví písemnou přípravu na individuální konzultaci dle instrukcí Individuálního studijního programu, a to v programu Word, zašle vybranému lektorovi e-mailem jako přílohu, ten práci opatří svými stručnými poznámkami, připomínkami, event.návrhy a do nejdéle 4 týdnů zašle zpět studentovi k prostudování.

Cena: 600,-Kč za konzultaci v „základním čase“, tedy 1,5h

  • pokud by čas potřebný na vypracování poznámek k rozboru překročil základní čas (1,5h), upozorní konzultant na tuto skutečnost absolventa a navrhne řešení: buď dokončí práci v prodlouženém čase s doplatkem ve výši 200,-Kč/hodinu práce lektora nebo zašle studentovi tu část práce, která byla opatřena poznámkami v základním čase; o pokračování rozhoduje student dle svých představ a uvážení
  • pokud naopak absolvent zašle zcela krátkou práci, může konzultant navrhnout snížení částky za konzultaci adekvátně jejímu rozsahu a času potřebnému na zpracování poznámek

Naše dosavadní zkušenosti ukazují, že běžnou studentskou práci v rozsahu cca 3-5 stran je možné opatřit písemnými poznámkami v základním čase, ale je třeba počítat s tím, že zejména v začátcích je užitečné věnovat 1 rukopisu postupně více konzultací.

Písemná e-mailová konzultace není „korespondenčním kurzem grafologie“ a nemůže suplovat běžný výklad při výuce; pokud je tedy z práce zřejmé nedostatečné prostudování základní látky, odkáže lektor na příslušné pasáže v učebnici; nevysvětluje tedy běžnou látku, ale reaguje na konkrétní závěry ve studentské práci, kvalitu zachycení a způsob vyvozování znaků, použitý postup při rozboru atd.

Celou přípravu k závěrečným zkouškám není možné absolvovat pouze e-mailovými konzultacemi (poměr mezi e-mailovými a osobními konzultacemi bude stanoven dle individuální situace a potřeb každého absolventa). Formou e-mailových konzultací reagujeme na zvýšený zájem ze strany studentů, kteří jsou diskriminováni velkou vzdáleností od Prahy, a často tak nemohou s konzultacemi začít.

Způsob platby: převodem na účet ČGK (č.ú.: 28 37 88 70 01 / 5500), student při zaslání své práce lektorovi sdělí datum své platby, platby na fakturu je třeba hlásit předem se sdělením fakturačních údajů plátce (jméno, adresa, IČ)

Variabilní symboly pro platby za e-mailové konzultace a seznam lektorů, kteří e-mailové konzultace nabízejí:

  • BAKOVÁ Helena 1111
  • FRANCOVÁ Světla 2222
  • RÁSOCHOVÁ Hana 4444