Grafologický ateliér

Grafologická skupina zaměřená na studenta

Pro koho

Skupina ve formě „grafologického ateliéru“ je otevřena všem absolventům 2-letého základního studia ČGK/IPP. Není určena absolventům jiných grafologických škol, kde není zaručena dostatečná kompatibilita postupů při rozboru, používané metodiky a terminologie.

Programová nabídka

Cílem setkávání ve skupině je usnadnit (facilitovat) skutečné učení se grafologickým dovednostem prostřednictvím specifického přístupu k učení, který popsal Carl Rogers. V netradičním stylu výuky budeme využívat principy nedirektivní pedagogiky v souladu se základními postoji humanistické psychologie: empatické naladění na rukopis, empatické porozumění studentovi, jeho vnímání, osobnostnímu nastavení, současné situaci, akceptace celkového kontextu, přijetí nejrůznějších pochybností, také potřeby opory, vedení a inspirace, rovněž autentické sebevyjádření všech účastníků.

Smyslem práce v Grafologickém Ateliéru je napomáhat:

  • prohlubování znalostí a dovedností dosažených v dosavadním studiu grafologie a psychologie
  • překonávání překážek blokujících samostatnou práci studentů – nejistota v zachycování různých výrazových tendencí v rukopisu, pochybnosti v přesnosti a hloubce porozumění výrazu (významu znaků)
  • rozvíjení kreativity v grafologické praxi, imaginativního, symbolického, analogického, obrazově-intuitivního přístupu k písmu
  • seberozvoji a sebepoznání v bezpečné atmosféře skupinové interakce (vytvoříme menší skupinu 8-12 účastníků)

Konkrétní náplň jednotlivých setkání si sestaví účastníci sami dle svých potřeb a očekávání. K dispozici budou grafologické rozbory – skutečné kazuistiky včetně závěrečné zprávy/ písemného grafologického posudku.  Prostor také můžeme dát  domácím přípravám studentů, prožitkové práci s rukopisem (včetně arte- a drama-terapie). Také se můžeme zaměřit na konkrétní znaky, na určité fáze postupu při rozboru, na psychologické myšlení, na jazykovou výstižnost, na poradenské přístupy ke klientovi atp.

Ve skupině jsou vítáni všichni absolventi, kteří buď právě začínají hledat svou cestu k samostatným rozborům anebo již mají základní studium nějaký čas za sebou a rádi by si grafologii znovu oživili, popř. v sobě našli nový rytmus ke znovunavázání a pokračování v práci.

„Ateliér“ vnímáme jako symbol tvůrčí aktivity ve ztišeném odloučení od rušivého vnějšího světa. Doufáme, že se nám podaří navodit atmosféru, v níž budeme společně rozvíjet kreativitu nejen v grafologii. Věříme, že ateliér bude natolik bezpečný a inspirativní, že v něm bude prostor pro naše vztahy, sny, nemoci, radosti i bolesti, a že tak budeme pečovat i o naši duši.

Přihlášky a termíny konání Ateliéru naleznete na www.psychologiepisma.cz

Motto:
Skutečně vzdělaný je pouze ten člověk, který se naučil učit se; je to člověk, který se naučil adaptovat se a měnit se; člověk, který si uvědomil, že žádné vědomosti nejsou jisté, že jen proces hledání vědomostí poskytuje základ jistoty. Proměnlivost, spoléhání na proces spíše než na statické vědomosti, je jediným smysluplným cílem vzdělávání v moderním světě.
Carl Rogers: Svoboda učit se