Pro uchazeče o studium

Studium PSYCHOLOGIE PÍSMA, KRESBY a ŘEČI TĚLA

Proč studovat grafologii a psychologii u ČGK?

Zaujala vás grafologie, ale nevíte, co vše studium obnáší a váháte, zda se k němu odhodlat? Možná vás mnozí lidé zrazují, že v dnešní době už téměř nikdo nepíše rukou, tak k čemu grafologie…?

Více
Ano, funkce ručního písma se v současnosti skutečně proměňuje. Nepíšeme si dopisy, ale maily, raději než bychom napsali krátký vzkaz, sáhneme po rychlejším telefonu, SMSkami si sdělujeme i ty nejintimnější city. Moderní způsob života nás tlačí čím dál víc k odosobněným formám komunikace, přesto a možná i právě proto písmo stále zůstává jedinečným fenoménem.

Skýtá v sobě osobitost, neopakovatelnost, může pro nás být originálním způsobem sebevyjádření, i bez výtvarného talentu. Psaný text je sice tvořen slovy, ale písmo jako celek je součástí našeho neverbálního projevu – výrazu. Aniž si to uvědomujeme, symbolicky jím sdělujeme mnoho o sobě, o svém vztahu k okolí, o nejhlubších pocitech a potřebách, o způsobech, jak je naplňujeme, o tom, co očekáváme od okolí, i to, jak bychom se druhým rádi jevili. Vývoj moderních technologií jistě půjde stále rychleji dopředu, ale písmo bude vždy neodmyslitelnou součástí civilizovaného člověka. Schopnost zachytit myšlenky a pocity, sdělovat nápady či vize – kdykoliv a kdekoliv a nebýt při tom závislý na křehké elektronice a stavu baterií v ní, stále zůstane evoluční výhodou. A psychologické porozumění písmu přináší nový, další způsob orientace v mezilidských vztazích, i ve vlastním nitru.

Právní význam podpisu je založen na jeho jedinečnosti a nezaměnitelnosti. Pro psychologa písma je pak esencí osobnosti, v něm nejintenzivněji se zrcadlí prožitek vlastní identity a sebeprezentace.

Jsme ve svém oboru nejdéle působící vzdělávací instituce a profesní sdružení v ČR v oboru grafologie – psychologie písma.

ČGK byla založena v roce 1991 (tedy Československá grafologická komora) jako občanské sdružení. Název jsme vybrali záměrně, abychom dali najevo, že nám jde o rozvoj grafologie jako odborné disciplíny, která má na rozdíl od laické grafologie jasně vymezené kompetence grafologa, metodický postup jeho práce, kvalifikační standardy a etický kodex. Jsme institucí, jež má studijní plán podepřený vlastními odbornými publikacemi a jejíž lektoři se vyhýbají bulvární publicitě. Jsme tu pro studenty, kteří hledají studium, které by je skutečně naplnilo a bavilo natolik, aby se učili s radostí a zájmem.

Více
Naše zkušenost je taková, že studenti u nás často hledají protiváhu k formálnímu a nezáživnému studiu na běžných školách. Chtějí studium, které rozvíjí kreativitu, respektuje jejich osobnost, pomáhá objevovat a kultivovat jejich vrozený potenciál, tedy chtějí mít ze studia skutečný osobní přínos a zisk.

Závěrečné zkoušky jsou pro naše studenty dobrovolné, celé studium je možné pojímat jako zájmové, bez nutnosti jakýchkoli „postupových“ zkoušek v průběhu studia. Pokud chce student získat výhodu na trhu práce a nabízet v budoucnu své poradenské služby za honorář, může se pod záštitou ČGK v oblasti psychologie písma profesionalizovat a pro závěrečné zkoušky se kdykoliv po skončení základního studia rozhodnout. Zkoušky nejsou jen formálním zakončením studia, ale podávají obraz odborné úrovně samostatné práce s rukopisem. Jsou tedy reálnou výpovědí o kvalitě studentovy grafologické práce, za kterou se jako instituce do jisté míry zaručujeme. Jako jediná vzdělávací organizace v tomto oboru v ČR pak dále ověřujeme (pomocí systému atestací) odbornou úroveň svých absolventů, kteří již složili závěrečné zkoušky.

Vycházíme z tradice české a zahraniční grafologie a obor dále rozvíjíme aplikacemi na rozmanité současné psychologické systémy.

To nejlepší, co kdysi nabízela tradiční grafologie, bylo založené na intuitivním porozumění rukopisu jako prostředku ryzího lidského sebevyjádření. Stejně tak jako psychologie, ani grafologie se ale během svého vývoje nevyhnula úporné snaze obstát jako „vědecká disciplína“ a srovnávala se s přírodovědnými a technickými obory.

Více
Touha naplnit ideál vědecké exaktnosti ale kromě užitečné metodičnosti, racionality či přesného vymezení terminologie přinesla oběma oborům i omezení a cestu slepými vývojovými větvemi. V psychologii se v tomto smyslu mluví o „psychologii bez duše“: odosobnění, schematičnosti, fragmentaci, odmítání transracionálních psychických fenoménů smysly nepostižitelných a přístroji nezměřitelných.

V grafologii se pseudovědeckost projevovala zaměřením na statisticky detailní zkoumání jednotlivých znaků, aniž by byla taková jednostrannost vyvážena schopností pojímat písmo jako celek. Vydělení dílčích prvků písma z jejich celostního kontextu, libovůle při jejich interpretaci, absence psychologického myšlení dala kdysi vzniknout lidové grafologii. Oč byla méně validní (platná), přesná a spolehlivá, o to byla mezi laickými grafology populárnější – dala se totiž snadno používat (jediný znak zde znamenal konkrétní vlastnost). Více než o využívání psychologických poznatků šlo o nahodilé až svévolné přiřazování subjektivně laděných a často si protiřečících charakteristik a hodnotících soudů k dílčím grafologickým znakům.

Grafologie vyučovaná v ČGK je naproti tomu založená na celostním přístupu, který se začal rozvíjet na počátku 60. let minulého století. Dnes je jednou z podmínek pojímání výkladu rukopisu jako psychologie písma. Ten odmítá jednostranné vydělování jednotlivých znaků z celku výrazu a pracuje s tzv. komplexními dojmovými znaky. Právě celostní přístup umožňuje aplikovat práci s rukopisem na takové psychologické systémy jako jsou např. psychologie C. Rogerse, C. G. Junga, C. Horneyové, pojetí V. Satirové, A. Millerové, F. Reimanna atd.

Zkušenostmi podložený, metodicky propracovaný studijní program

Základní 2-letou teoreticko-odbornou část studia tvoří výuka ve skupinách, ve kterých preferujeme interaktivní přístup, vítáme věcné diskuze o problémech, výuka je co možná nejvíce praktická – ke cvičným analýzám v základní části používáme cca 80 ukázek rukopisů. Na nich se studenti nejprve učí rozpoznávat rozmanitost výrazu písma, učí se rozumět jednotlivým dojmovým charakteristikám, vnímat na co nejnázornějších vzorcích nejprve jednodušší variety a postupně přecházet ke složitějším.

Více
Chceme studenty také inspirovat, zprostředkovat jim možnosti a rozsah využití grafologie a nový pohled na ni – čím jim může být jako forma sebepoznání užitečná v osobním i pracovním životě, jaký má přesah do oblasti psychoterapie.

Lektoři nabízí osobní a neformální přístup, mají mnohaleté zkušenosti s prakticky využitelnou grafologií. Pravidelně se scházejí na supervizních skupinových sezeních, na kterých si ověřují kvalitu své práce a mají příležitost integrovat další zkušenosti. Spíše než o pouhé předávání informací nám jde v naší výuce o to, abychom napomáhali procesu učení se jako spontánnímu ději, jež naplňuje potřeby poznávání, rozvíjí kritické myšlení a zprostředkovává skrze vlastní zkušenosti porozumění světu i sobě.

Na 2-letou základní část navazuje individuální studium formou osobních konzultací s lektory. V bezpečném a respektujícím prostředí supervidované práce naleznou studenti možnost rozvíjet své poznatky a dovednosti, a také příležitost k nácviku, jak sestavovat vlastní písemné posudky.

Vyučovací metoda podle renomované knihy PhDr. Jana Jeřábka Grafologie více než diagnostika osobnosti

Vyučovaná metoda je jedním ze zásadních momentů, o kterou by se začínající adept studia měl zajímat dříve, než se rozhodne vybrat určitý kurz grafologie. Existuje řada grafologů či grafologických spolků, které nabízí v lepším případě prvorepublikovou grafologii a na otázku, jakým postupem pracují, zpravidla odpovídají: „Tak nějak od každého trochu…“. Grafologie bývá často předmětem kritiky za svou nepřesnost a nespolehlivost, ale vždy je třeba se ptát, jakou metodou grafolog pracuje. Knize a potažmo metodě vyučované v ČGK se dostalo kladného přijetí a ocenění od renomovaných osobností současné psychologie, zejména prof. Nakonečného a prof. Šípka (viz např. jeho publikace Projektivní metody. Od doby jejího prvního vydání se prodalo více než 20.000 výtisků, kniha v každém novém vydání nabízí další aplikace grafologie, nové postřehy týkající se jejího rozvoje a přesah do dalších oblastí.

Metoda rozboru rukopisu byla testována (MF Dnes ve spolupráci s FF UK) a plnou kvalifikaci ji vyučovat mají výhradně lektoři akreditovaní ČGK.

Způsobu ověřování kvality nabízených grafologických služeb se věnoval článek MF Dnes. Ukázalo se, že grafologové, kteří obstáli ve srovnání s dalšími psychodiagnostickými metodami, vždy používali metodu vyučovanou v ČGK. Tento postup je založen na sledu určitých fází práce s rukopisem, bez nichž je proces psychologického výkladu písma narušen a vede pak ke zkresleným, neúplným nebo zcela mylným závěrům.

Vítězkou testu se stala lektorka ČGK Ing. Helena Baková, autorka odborné publikace Psychologie písma a knihy rozborů Portréty historických osobností

Kniha Psychologie písma (nakladatelství Grada) propojuje celostní grafologii s humanistickým přístupem psychologa C. Rogerse a přibližuje základní principy psychologie písma. Některá témata jsou zprostředkována „zážitkově-poznávací“ formou. V rámci „barevné grafologie“ je představen přístup grafoarte. Metodika grafologické práce je pak podrobně předvedena na konkrétních rukopisech a mapuje postup grafologa od prvního setkání s písmem až po výsledný výklad osobnosti. Knihu lze využít i jako učebnici.

Publikace Portréty historických osobností (nakladatelství Grada) úzce navazuje na knihu Psychologie písma a přináší setkání s dvanácti osobnostmi české historie prostřednictvím grafologických portrétů, a také odborných pojednání historických badatelů a rozhovorů s dosud žijícími potomky daných osobností. Oddíl Grafologie vztahů uvádí partnerskou studii manželů Boženy a Josefa Němcových. Každá kapitola obsahuje popis celostních grafologických znaků, jimiž byl zachycen výraz písma dané historické osobnosti. Obsahuje více než 40 rukopisných ukázek.

Chcete porozumět psychologickým souvislostem mezi písmem – kresbou – a řečí těla?

Stejně jako učíme studenty rozumět celku písma a nevnímat je pouze jako výčet dílčích znaků, učíme je vnímat i písmo samotné jako součást širšího kontextu. Kontextem míníme výraz, jež se projevuje nejen v písemném a kresebném projevu (kresba stromu, postav, barevné mandaly), ale také v lidské mimoslovní komunikaci – obličejové mimice, našich gestech, držení a utváření těla, jeho pohybech atp. Způsob, jakým studenty učíme rozumět písmu prostřednictvím dojmových charakteristik, lze analogicky použít i na porozumění kresbám a řeči těla. Psycholog písma tak není v používaných zdrojích omezen jen na písmo, ale má k dispozici celek výrazových projevů člověka. V rámci studia psychologie písma tak nabízíme propojení všech sebevyjadřovacích prostředků člověka – rukopisu, kresby i neverbální komunikace.

Znalosti využijete v osobním a personalistickém poradenství, v pomáhajících profesích a pedagogice jako terapeutickou diagnostiku a také jako prostředek sebepoznání a sebeporozumění.

Způsob využití znalostí psychologie písma závisí na osobnostním zaměření studenta. V individuálním studijním programu zpravidla student zjišťuje, jaká oblast je mu bližší – zda kupříkladu výběr a rozmisťování pracovních sil nebo spíše osobní poradenství za účelem hlubšího sebepoznání a rozvoje vlastního potenciálu. Studenti, jejichž původní povolání je pomáhající profesí (psychologie, psychoterapie, medicína, pečovatelství, pedagogika, andragogika, sociální práce, adiktologie atd.) sami nacházejí osobité způsoby, jak ve své praxi využít psychologii písma, kreseb a řeči těla ve prospěch svých klientů.

Psychologie písma se v současnosti prosazuje také v komerční oblasti – v reklamě a designu, při tvorbě loga atp.

Pro mnohé možná nezvyklá cesta využití, ale i design „neživých“ předmětů má svůj výraz, nějakým způsobem na nás působí a vyvolává určitou emoční odezvu. Této skutečnosti jsou si nejlepší designéři a grafici vědomi a chtějí-li mít jistotu, že jejich návrhy budou mít požadovaný účinek, konzultují je s námi.

Pojďte s námi studovat člověka, porozumět jeho duši a poznat jeho charakter, zachytit jeho vnitřní krajinu i vnější tvář!

Zůstávají-li ve vás ještě nějaké nejasnosti, chcete-li se optat na cokoliv, co jste na našich stránkách nenašli, kontaktujte nás telefonicky. Vždy ve všední dny mezi 10,00 a 17,00 hod. jsme na vaše dotazy připraveni.

Anebo si přijďte poslechnout přednášku „Od grafologie k psychologii písma“, která se koná před termínem vstupních testů v Praze. Seznámíme vás nejen se současnou podobou psychologie písma, ale na improvizované „ukázkové hodině“ si vyzkoušíte skutečnou práci s rukopisem.