Obecné informace o studiu

Dálkové studium PSYCHOLOGIE PÍSMA, KRESBY a ŘEČI TĚLA
ve školním roce 2017/2018 již 26. rokem

Co je grafologie

Grafologie (psychologie rukopisu) je projektivní psychodiagnostickou metodou, která se zabývá vztahem mezi rukopisem osobnosti a jejími psychosomatickými vlastnostmi. Ve skutečnosti však neexistuje jedna grafologie, ale mnoho různých grafologických metod a přístupů. Tyto metody se v důsledku také liší komplexitou uchopení rukopisu a i tedy mírou úspěšnosti a přesnosti.

Metoda, kterou vyučujeme, chápe psychologii rukopisu jako syntézu teorie, řemesla a duchovního umění. Teorií přitom rozumíme nezbytné informace z oblasti psychologie a teoretické grafologie, řemeslem množství a kvalitu praktické práce s rukopisem a duchovním uměním kultivaci osobnostních postojů a schopnost reflexe celého procesu rozboru rukopisu. Grafologie totiž patří mezi metody, jejichž míra úspěšnosti podstatně závisí nejen na teorii a praktických zkušenostech, ale také na kvalitě osobnosti, která rozbor provádí.

Cíl studia a využití grafologie

Cílem studia je především rozvíjet vnímavost k výrazové stránce rukopisu a postupně dovést studenty k schopnosti samostatné práce s rukopisem a k jejímu využití v různých oblastech.

Po složení závěrečných zkoušek mohou držitelé diplomu „Grafolog ČGK“ působit jako samostatní grafologové v osobním, partnerském či personalistickém poradenství. Své znalosti ale mohou využít i v řadě dalších oborů, jako například v pedagogice, medicíně, nejrůznějších pomáhajících profesích, advokacii, … a dalších oborech, kde jim mohou mimo jiné pomoci v lepším poznání svého okolí. Studium však také, díky důrazu, který klademe na sebepoznání, často přináší nové vhledy do problémů vlastních i dalších lidí a vede k prohloubení kontaktu se sebou i s okolím, ke změně životních postojů, apod. I to může být důležitou motivací pro studium grafologie.

Obsah a forma

Výuku je možné absolvovat v různých formách – standardní, intenzivní, integrovaná a víkendová. Všechny formy studia jsou relativně rovnocenné. Absolventům dále nabízíme individuální studijní program, intenzivní čtyřdenní soustředění a také specializované semináře. Tyto aktivity mohou využívat také držitelé diplomu „grafolog ČGK“, kteří mají zájem o prohlubování či supervizi své praxe.

Ukončení studia

Po ukončení 2-leté základní části studia získají všichni studenti Potvrzení o absolvování základní teoreticko odborné části (potvrzení o absolvovaných hodinách a struktuře učiva). Toto potvrzení není dokladem o odborné způsobilosti.

Absolventi základního studia, kteří cítí potřebu dále prohlubovat své znalosti a zkušenosti, mohou využít Individuálního studijního programu (ISP), který nabízí řadu postgraduálních aktivit. ISP může být přípravou na závěrečné zkoušky nebo jej lze chápat jako formu supervize (vedení zkušenějšího kolegy). Závěrečné zkoušky z grafologie a psychologie nejsou pouze formální, jak tomu bývá u řady kurzů, ale jejich úspěšné absolvování je zárukou relativně vysoké úrovně práce v této oblasti. Viz také článek „Jak pro nás dopadl test MF Dnes“.

Po složení závěrečných zkoušek získají absolventi diplom ČGK a právo používat titul „grafolog ČGK“. Současně je jim propůjčeno kulaté číslované razítko se znakem ČGK, které používají při výkonu své praxe. Vždy po čtyřech letech je odborná erudice držitelů diplomu ČGK atestována.

Pro absolventy, kteří nechtějí působit jako profesionálové v oblasti psychologie písma, nejsou závěrečné zkoušky povinné.